хотел Кестените Самоков

хотел Кестените

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

Резервация в хотела може да се направи по няколко начина:

1. Плащане по банков път в следните сметки;

Банкова сметкa в лева

ЦКБ-АД клон Самоков BIC: CECBBGSF
IBAN: BG94CECB97901054591706
Йордан Йорданов

CENTRAL COOPERATIVE BANK. SOFIA,103 G.S.RAKOVSKI Str . SAMOKOV BRANCH.
BIC: CECBBGSF_ IBAN:BG96CECB97902454591700 /EURO/
BENEFICIARY: YORDAN YORDANOV

2. Чрез кредитна карта MASTER и VISA
За плащане с кредитна карта, моля прочетете резервационната политика на хотела.
2.1. Извършване на авторизации - 50% от стойноста на нощувките или услугите, но не по- малко от стойността на 1/една нощувка/
Авторизация /блокировка по карта/ - представлява блокиране на сума по картата, без предизвикване на счетоводна операция.
След извършване на авторизацията наш служител информира картодържателя, че резервацията е успешна и му предоставя код на резервацията. Тази информация се предоставя по факс или e- mail .
Доплащането на остатъка от сумата по резервацията или услугата става на РЕЦЕПЦИЯ в брой с дебитна или кредитна карта.
3. Анулиране на резервация от страна на картодържателя
3.1. При плащане с кредитна карта ХОТЕЛА предлага пълно анулиране на авторизацията, ако резервацията е направена преди повече от 30 /тридесет дни/ от датата и часа на пристигане и анулирането е направено до 15 /петнадесет/ дни от датата и часа на пристигането.
Ако анулирането на резервацията е направено по- малко от 15 /петнадесет/ дни от датата и часа на пристигането ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на авторизацията
3.2. Ако резервацията е направена преди повече от 48 часа, но по- малко от 30 /тридесет/ дни преди датата и часа на пристигането /arrival date/ картодържателя анулира резервацията си до 48 часа преди датата и часа на пристигане. В този случай ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на една нощувка.
Ако резервацията не се анулира до 48 /четирдесет и осем/ часа преди датата и часа на пристигането /arrival date/, ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на направената авторизация.
3.3. Направена резервация в рамките на 48 /четирдесет и осем/ часа преди датата и часа на пристигането не могат да бъдат анулирани. В този случай ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на направената авторизация.
3.4. При неявяване на клиента на датата и часа на пристигане /arrival date/ без да е анулирана предварително резервацията, стаята е запазена за него до Check - out time на следващия ден и ако до тогава клиента не се e явил, ХОТЕЛА има право да задължи картата на картодържателя със сумата на направената авторизация.

Уважаеми клиенти и партньори,
Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ Регламент за защита на личните данни), екипът на Хотел Кестените Ви кани да изразите желанието си в бъдеще да получавате съобщения с информация за актуални събития, оферти и текущи промоции. Ние уважаваме Вашето лично пространство и няма да Ви изпращаме съобщения ежедневно. За да потвърдите съгласието си за получаване на такава информация, моля потвърдете правилата и изпратете e-mail със съдържание - "Да, моля да се свързвате с мен на посочената електронна поща" Не сте длъжни да изберете тази опция, но ако го направите ще можете в бъдеще да се отпишете по всяко време, чрез изпращане на имейл с текст "Не желая да се свързвате с мен". Ръководството на хотел Кестените спазва европейското и национално законодателство за защита на личните данни . Дружеството съхранява електронната Ви поща, с цел осъществяване на комуникация и при ясно декларирано желание за това чрез отговор от Ваша страна. Информация за физически и юридически лица, с които работим се съхранява единствено за периода необходим за изпълнение на услугата и в рамките на взаимно договорените срокове и съгласно данъчното законодателството на България, но не повече от 5 години от датата на събирането й. Информация за обработваните лични данни и правата на субектите, може да получите, като се запознаете с публикуваната Декларация за поверителност и политика за защита на личните данни. Вярваме, че сте прочели и разбрали информацията по-горе относно защитата на личните данни. Благодарим, че ще потвърдите желание да сме във връзка с Вас и в бъдеще!
Политика за защита на личните данни и декларация за поверителност Настоящата политика за защита на личните данни и декларация за поверителност е приета от администратора „Дием груп 2008“ ООД съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и има за задача да предостави прозрачна информация относно процесите по обработване на личните данни и упражняване на правата и свободите на субектите на данни. „Дием - Груп 2008“ ООД, ЕИК: 200200693 в качеството си на администратор на лични данни декларира, че е отговорен администратор на лични данни, спазва законодателството при обработването на личните данни на своите служители, клиенти и контрагенти, като е предприел необходимите организационни и технически мерки за опазване и недопускане на неправомерен достъп. С настоящата декларация, Ви уведомяваме относно практиката за събиране на лични данни от гости на хотела и тяхното последващо съхранение и използване. Използвайки продуктите ни, правейки резервация и осъществявайки нощувки в нашия хотел, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани съобразно определените правила и условия. Какви лични данни събираме, как и защо ги обработваме? Информация, отнасяша се до Вас, би могла да бъде събрана: • Контактна информация (като име, имейл адрес и телефонен номер); • Доказателство за самоличност (като подпис, номер на паспорт или единен граждански номер/идентификационен номер на чужденец); • Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като номер на кредитна карта или данни за фактура); Съгласно чл. 116, ал. 2 от Закон за туризма, при настаняване в Хотел „Кестените“, ще Ви бъде поискана следната лична информация: • Имена от документ за самоличност • ЕГН/ЛНЧ или друг идентификационен номер от документ за самоличност на чужденец • Номер на документ са самоличност Информацията, която е събрана може да бъде използвана за: • Резервация и потвърждение на резервация; • Попълване на Регистър на настанените туристи, съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма • Осъществяване на последваща комуникация с Вас; • Вашето таксуване за използване на нашите продукти и услуги; • Подпомогне разследването при нарушение на правните норми по отношение на извънредна ситуация, която застрашава живота, здравето или сигурността на индивида. Случай, при които може да бъде разкрита лична информация: Администраторът може да разкрие Вашите лични данни и информация на разследващи органи, държавни институции, само ако има нормативно основание за предоставянето на данните. Ние събираме лична информация за Вас, единствено когато доброволно сте ни я предоставили. Администраторът обработва Ваши лични данни и посредством изградената и поддържана система за видеонаблюдение. Заснемащите устройства са разположени по начин, че да гарантират сигурността на клиентите, без да нарушават тяхната неприкосновеност. Как защитаваме вашите лични данни В качеството си на администратор на лични данни „Дием груп 2008“ ООД полага всички усилия, подходящи организационни и технически мерки за да гарантираме, че личните данни, които събираме от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Прилагаме тази защита относно информация, която се съхранява на по електронен и хартиен носител. Всеки достъп до тази лична информация се ограничава до избрани служители на фирмата, които имат право да боравят с нея в изпълнение на целите, за които е събрана и с цел опазването й. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп. Запазване и съхранение на лична информация Пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълнят целите, за които е събрана. Съобразно приложимото законодателство, администраторът е задължен да съхранява необходимата информация в нормативно определените срокове. “Дием-Груп 2008“ ООД предоставя възможност на своите клиенти, при съгласие от тяхна страна да получават рекламни съобщения за събития, актуални оферти и предложения. Съгласие могат да изразят, по начин, посочен в резервационната форма на сайта на хотел „Кестените“. Какви са Вашите права относно предоставените лични данни? При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета относно защита на личните данни, можете да упражните следните права: - Правото на достъп до личните данни, които администраторът обработва за Вас и да получите копие от тях; - Право да искате от администратора коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни. - Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; - Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни,в случай че са налице условията за това. - Правото да възразите срещу обработването на личните си данни - Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица; - Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, в случай на приложимост - Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван; - Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това; Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни. Какво значи всяко от горните права? Право на достъп до личните данни. Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им. Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството за обработване на лични данни, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; Право на възражение Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това. Право на преносимост Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор. Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие Общия регламент за защита на личните данни. Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред. Промени в Политиките за сигурност – (уведомлението за поверителност) За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим, чрез сайта на хотел „Кестените“.
 
Поздрави,

Ако сте съгласни с резервационната политика на ХОТЕЛА, моля изтеглете и попълнете формуляра и го изпратете сканиран на e-mail: hotel_kestenite@abv.bg или факс.

Съгласен съм с резервационната политика на хотела